Milieucollectief ondersteunt opnieuw bij project SODO

Milieucollectief ondersteunt opnieuw bij project SODO 1024 683 Milieucollectief

Eén van de taken van het waterschap Brabantse Delta is het bewaken en onderhouden van sloten, oevers en dijken om wateroverlast en overstromingsgevaar te voorkomen. Om een veilige leefomgeving te kunnen waarborgen rust op stroken grond nabij een watergang of dijk regelgeving van het waterschap. Deze regels liggen vast in de ‘Keur’ van het waterschap. De Keur bevat regels over wonen en werken nabij het water en dragen daardoor bij aan het goed kunnen uitvoeren van de maatschappelijke taak van het waterschap. Om deze taak ook in de toekomst optimaal te kunnen blijven uitvoeren, is het noodzakelijk dat alle werken nabij sloten, oevers en dijken voldoen aan de Keur.

Sloten, Oevers en Dijken op Orde

Het waterschap Brabantse Delta is in 2016 gestart met een projectmatige aanpak rondom dit onderwerp, genaamd ‘Sloten, Oevers en Dijken op Orde’ (SODO). Het project omvat het hele beheergebied van waterschap Brabantse Delta. Binnen SODO worden bestaande overtredingen van de Keur, zoals bouwwerken in sloten of op de onderhoudsstrook, opgelost door middel van vergunningverlening, handhaving of deregulering.

Al vanaf het begin van het project zijn Jeroen Fleurkens en Jaap Mutsaerts namens Milieucollectief bij dit project betrokken als (senior) vergunningverlener. Omdat nog niet alle dossiers zijn afgerond, was waterschap Brabantse Delta op zoek naar extra versterking van het team. Milieucollectief zal daarom ook Jan van Gulick als junior vergunningverlener inzetten en zo het team versterken.

Op deze manier dragen wij nog een extra steentje bij om droge voeten te houden en te kunnen wonen en werken in een veilige leefomgeving.