Waterschap Brabantse Delta

Meer informatie over Waterschap Brabantse Delta? Klik hier.

Verwerken bedrijfswaterplannen

Project: 18.MCF.P02
Looptijd: mei18/nov18
Omvang: ca. 400 uur
Ook voor het waterschap Brabantse Delta ondersteunt Milieucollectief BV bij het verwerken van vele bedrijfswaterplannen. In Brabant is het grondwaterbeleid een belangrijk speerpunt. De natuurgebieden op de (hogere) zandgronden in deze Provincie zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van een goede grondwaterstand. Daarbij speelt nadrukkelijke de belangtegenstelling tussen natuurbeheer en agrarische gebruik van gronden. Voor de beregening van weiden en akkerbouw is al jaren een registratiesysteem voor onttrekkingsputten actief (LGR). Deze is bij de toebedeling van het beheer van ondiep grondwater overgegaan naar de waterschappen. Deze hebben het beleid opnieuw doorontwikkeld en daarin is vastgelegd dat agrariërs een bedrijfswaterplan moeten hebben als zij beregeningsputten willen behouden in overige gebieden. Dat is een grote opgave waarbij Milieucollectief BV het waterschap ondersteunt. In een korte periode moeten meer dan 800 bedrijfswaterplannen worden beoordeeld, getoetst en geregistreerd.

Inhuur medewerker intake vergunningaanvragen

Project: 19.MCF.P07
Looptijd: circa 6 maanden, mrt19/aug19
Omvang: ca. 400 uur
Om de intakewerkzaamheden voor nieuwe vergunningaanvragen goed te kunnen uitvoeren heeft het waterschap Brabantse Delta extra ondersteuning nodig. Milieucollectief zet hiervoor Colette in. Zij heeft in de periode van een halfjaar bijgedragen aan de verbetering van het intakeproces en daarnaast ook zelf watervergunningen verleend.

 

Algemene informatie

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant.