Waterschap Aa en Maas

Meer informatie over Waterschap Aa en Maas? Klik hier.

Verwerking bedrijfswaterplannen

Project: 18.MCF.P01
Looptijd: mei18/dec19
Omvang: ca. 700 uur
In Brabant is het grondwaterbeleid een belangrijk speerpunt. De natuurgebieden op de (hogere) zandgronden in deze Provincie zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van een goede grondwaterstand. Daarbij speelt nadrukkelijke de belangtegenstelling tussen natuurbeheer en agrarische gebruik van gronden. Voor de beregening van weiden en akkerbouw is al jaren een registratiesysteem voor onttrekkingsputten actief (LGR). Deze is bij de toebedeling van het beheer van ondiep grondwater overgegaan naar de waterschappen. Deze hebben het beleid opnieuw doorontwikkeld en daarin is vastgelegd dat agrariërs een bedrijfswaterplan moeten hebben als zij beregeningsputten willen behouden in overige gebieden. Dat is een grote opgave waarbij Milieucollectief BV het waterschap ondersteunt. In een korte periode moeten meer dan 800 bedrijfswaterplannen worden beoordeeld, getoetst en geregistreerd.

Inhuur senior vergunningverlener

Project: 18.MCF.P09
Looptijd: circa 6-9 maanden, dec18/aug19
Omvang: ca. 600 uur
Binnen de afdeling vergunningen van Waterschap Aa en Maas is door het vertrek van een aantal medewerkers een tekort aan senioriteit voor de complexere vergunningen. Het waterschap heeft Milieucollectief gevraagd een tijdelijke rol van senior vergunningverlener op zich te nemen en daarnaast een bijdrage te leveren aan het verbeteren van processen en het begeleiden/opleiden van nieuwe medewerkers.

 

Algemene informatie

Waterschap Aa en Maas ontwikkelt, beheert en houdt gezonde en veerkrachtige watersystemen in stand, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met een open oog voor economische aspecten.